Utazási szerződés

UTAZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről, a KIRÁLY TOURS Utazási Iroda (cím: 3526. Miskolc, Szeles u. 35. 2/3.) adószám: 23052998-2-05 tel/fax.: 46/745-593  cégjegyzékszám: 05-09-020811, mint utazásszervező, továbbiakban Király Tours, másrészről megrendelő (Utas) között az alábbi feltételekkel:

A KIRÁLY TOURS KFT ADATAI:

Székhelye: 3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.

Vagyoni biztosíték:  EUB Zrt.
Kötvényszám: 28017-KE-01/2017

Bejegyzési szám: U-001213

Telefon/Fax: 46/745-593

e-mail: info@kiralytours.hu

www.kiralytours.hu

Irodánk ügyeleti mobilszáma: +36 20 8022116

1.  A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Király Tours Korlátolt Felelősségű Társa­ság és az Utas között kötött utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 6:254 §-a, az utazásszervező és –közvetítő tevékenységéről szóló 213/1996(XII.23.) Korm. Rendelet, az utazási szerződésekről szóló 281/2008(XI.28.) Korm. Rendelet rendelkezéseivel összhangban meghatározza.

2.  Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat a Király Tours program ajánlata tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, az áfát tartalmazza. Szálláshelyeinkkel kötött szerződés alapján a félpanziós felár megfizetése kötelező. A Kft. fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.

3.  Az utazások feltételeit és programját a Király Tours által meghirdetett ajánlat, jelen általános szerződési feltételek és az Utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.

4.  Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a megrendelés nyilvántartásba vételével, mindkét fél által történő aláírásával és a díjelőleg Utas általi befizetésével írásban jön létre az Utas és a Király Tours utazási iroda között. A távollévők között az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási irodához megérkezik és az utazási iroda a jelent­kezés nyilvántartásba vételét követően írásban visszaigazolja, az utas a díjelőleget befizeti.

5.  Az utazási szerződés- függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosult­sággal- az utazási iroda és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírókat terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

6.  Az utazási iroda fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját meghirdetett ajánlatban foglaltaktól való eltérésre, illetve cseréjére.

7.  A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, az egyes utakon fizetendő külön költségeket (pl. üdülőhelyi díj) és az általános forgalmi adót tartalmazza. A 40 % előleget a jelentkezéskor, a fennmaradó összeget külön értesítés nélkül az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni. A határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi.

8.  A részvételi díj sem útlemondási biztosítást, sem betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást nem tartalmaz. Út­lemondási biztosítás kötésére kizárólag a jelentkezéssel egyidejűleg van mód, ennek mértéke a részvételi díj 5 %-a. BBP biztosítás megkötését minden utasnak javasoljuk, irodánkban több biztosítótársaság ajánlata megtalálható.

9.  A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az adó, illeték és egyéb kötelező terhek az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változnak, valamint a deviza forintfolyamának változása miatt az utazási iroda a teljes részvételi díjat az utazás megkezdését megelőző 20 napon túl megemelheti. Ha a díj­emelés a 8 %-ot meghaladja, az utasnak az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni.

- az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyúj­tására az utazásszervezőnek lehetősége van

- az utazási iroda a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését.

10.  Árainkat 1 EUR = 320 Ft árfolyamig garantáljuk.

11.  Az utas felel az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások betartásáért, az érvényes útlevél beszerzé­séért, valamint a fogadó ország törvényeinek és tradícióinak betartásáért, tiszteltben tartásáért.

12. Az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozottal bármikor elállhat. Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el köteles az utazási irodának a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:

Az utazás megkezdését megelőző

60-36 nap közötti elállás esetén 10%

35-25 nap közötti elállás esetén 40%

24-15 nap közötti elállás esetén 50%

15-8 napon belüli elállás esetén 75%

7 napon belül vagy lemondás nélkül 100%

13.  Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal elállhat a szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a minimális létszámot (25 fő) vagy az utazást a szerződéskötéskor előre nem látott emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti. Ha az utazási iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az utas választása szerint vagy visszafizeti a befizetett részvételi díjat vagy az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a felajánlott szolgáltatás magasabb értékű a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb, úgy a különbözetet az utazási iroda visszafizeti.

14.  Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási iroda felel. Ha a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történik köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazási iroda nem köte­les a szolgáltatás díját leszállítani, ha az utas a szolgáltatást saját elhatározásában nem vette igénybe. Hibás teljesítés esetén az utas köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, ha problémáját nem orvosolják, az utazási iroda voucheren feltüntetett ügyeleti számát hívni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős, a bizonyítási teher az utasra hárul. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény ér­vényesítésének feltétele, hogy az utas kifogását az utaskísérő a helyszínen jegyzőkönyvbe foglalja és annak egy példányát aláírva, az Utasnak átadja. A hazaérkezést követően, a felvett helyszíni jegyzőkönyv alapján, az utazási iroda köteles a bejelen­tett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról max. 30 napon belül értesíteni az utast. Az utazási iroda mentesül a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az, az adott helyzetben elvárható. A kártérítés felső határa a részvételi díj kétszerese.

15.  Egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venniük, amelyről a részvételi jegy kiadásakor (indulás előtt 7 nappal) tájékoztatást kapnak. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni, ami miatt az utazási irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

16.  Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt egyéb okok miatt (határátlépés, útviszonyok,  stb.) jelentős késés következik be, ezért az utazási irodát felelősség nem terheli. Az iroda köteles intézkedni a hiba- lehetőség szerinti- mielőbbi elhárításáról. Célszerűségi okokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.

17.  Az utas által az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felel. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője átvette. Az autóbuszon, vonaton, szálláshelyen hagyott tárgyakért az iroda felelősséget nem vállal.

18.  Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Király Tours Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az Utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Király Tours Utazási Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

19.  Amennyiben az utazást vis major esetében, mint pl. természeti csapások, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, háborúk, politikai változások, késések a légi, vasúti forgalomban, vagy bizonyos légi vasúti utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okból történő módosításáért, elmaradásáért vagy részleges teljesítéséért az utazási iroda felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben irodánk igyekszik mindent megtenni az Utas érdekében, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

20.  A Király Tours utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből eredő jogos igények peren kívüli rende­zésére és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésben foglaltakat tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.


N Y I L A T K O Z A T

2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező. A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

Alulírott, ,.…….………………..………………………………………….(név) ………………………………………………………………………………………………………………………..…(lakcím),

ezúton nyilatkozom a KIRÁLY TOURS szervezésében 2017…….……………………………………………………………………………………………………………………időtartamra lefoglalt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. utazással kapcsolatban a következők szerint:

□ Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

□ Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

□ Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Az ÁFA tv. szerint, a szolgáltatást közvetlenül igénybe nem vevő részére kiállított számlában + ÁFA fizetendő !

/A megfelelő rész megjelölendő, aláhúzandó!/

Ha magánszemély saját utazását rendeli meg, az első lehetőség elé kell x-et rakni. Amennyiben az Utas más személy részére is megrendel szolgáltatást, aláírásával utastársa(i) nevében is nyilatkozik és szerződést köt.

Szerződés dátuma: 2017……………………………

Értékesítő ügyintéző                                                                                          megrendelő